Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Prodej rodinného domu Buková 5

Cena 1 260 000,- Kč

 

Nemovitost bude prodána nejvyšší nabídce

v aukci konané zítra 25.4.2021

link Vám přijde v 17:00 (25.4.2021)

(pokud by nastala technická závada a link Vám nepřišel zavolejte)

Níže naleznete "Dohodu o složení blokovacího depozita", časté dotazy a popis aukce.

 

Popis nemovitosti

Nabízím Vám rodinný dům v malebné vesničce Buková, nacházející se 11 kilometrů od Klatov směrem na Domažlice. Na pozemku o celkové rozloze 1148 m2se nachází rodinný dům, stodola o rozloze 140 m2 s příručním skladem a garáží. Vnitřní dispozice domu jsou tři pokoje, kuchyň, koupelna a toaleta. Z obývacího pokoje je příchod na venkovní zahradní jižní terasu. Pokoje jsou kompletně zrekonstruované, nyní prochází rekonstrukcí vstupní chodba a koupelna. Dům je i nyní možné bezproblémově obývat, ale pro komfortní bydlení je potřeba dokončit započatou modernizaci určitých prostor. Na pozemku se nachází studna, jejíž voda je určena pro vlastní spotřebu. Dům má přípojku pro elektrickou energii a plyn. Plynový kotel spolu s možností využití krbových kamen s výměníkem zabezpečuje vytápění nemovitosti. Voda pro mytí je ohřívána v elektrickém bojleru. Venkovní zdi nemovitosti jsou připraveny pro další úpravu. Dům ke standardnímu bydlení vyžaduje určitou modernizaci. V případě více zájemců, bude prodáno nejvyšší nabídce. Pro více informací volejte makléře.

Dohoda o složení blokovacího depozita

DOHODA O SLOŽENÍ BLOKOVACÍHO DEPOZITA

 

Smluvní strany:

 

InterCora Reality s.r.o.

IČ: 29109728, DIČ: CZ29109728 se sídlem Lochotínská 1108/18, Plzeň, 301 00,

zastoupená na základě plné moci ze dne 05. 12. 2020 Milošem Tomanem, realitním makléřem společnosti  RE/MAX InterCora

dále jen „společnost RE/MAX InterCora“, na straně jedné

a

 

Zájemce :

Jméno a příjmení

trvale bytem: 

datum narození:          . nar: 

dále jen „zájemce“, na straně druhé,

 

a

Prodávající:

Jméno a příjmení

trvale bytem: 

datum narození

dále jen „prodávající“, na straně třetí,

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012, Sb., občanský zákoník tuto

 

 

DOHODU O SLOŽENÍ BLOKOVACÍHO DEPOZITA (dále jen „dohoda“)

 

Článek I.

 1. Společnost RE/MAX InterCora prohlašuje, že je na základě smlouvy o poskytování realitních služeb uzavřené mezi ní a vlastníkem nemovitostí.
  1. pozemek č. 14 – zahrada,
  2. pozemek č. 13 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 5 – rod. dům,

to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 393, pro k.ú. Buková u Klatov a obec Dlažov, vedené u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy. (vše dále jen „nemovitosti“)..

 

Článek II.

 

 1. Zájemce prohlašuje, že má v úmyslu s prodávající uzavřít kupní smlouvu, na základě které by se měl stát vlastníkem nemovitostí popsané v článku I. této dohody (dále jen „kupní smlouva“). Zájemce prohlašuje, že mu jsou známy veškeré skutečnosti, že si před podpisem této smlouvy řádně nemovitost prohlédl. Sjednaná kupní cena uvedená v této dohodě je odpovídající tomuto stavu.

 

 1. Kupní cena za výše uvedené nemovitosti včetně vybavení se všemi jejími součástmi a příslušenstvím je stanovena prodávajícím ve výši XXXX,- Kč (slovy  xxxx korun českých) a zájemce tuto kupní cenu akceptuje.
 2. Zájemce v souladu s ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, prohlašuje, že není politicky exponovaná osoba, že je skutečným majitelem finančních prostředků, kterými bude financovat koupi uvedených nemovitostí, a že tyto finanční prostředky nepochází z výnosů z trestné činnosti a ani z financování terorismu

 

 

Článek III.

 

 1. Za účelem zablokování uvedených nemovitostí tak, že společnost RE/MAX InterCora není oprávněna po dobu účinnosti této dohody zprostředkovat její koupi jinému zájemci, a za účelem zahájení jednání a přípravy smluvních dokumentů vedoucích ke koupi uvedených nemovitostí, složí zájemce k rukám společnosti RE/MAX InterCora blokovací depozitum (dále jen „blokovací depozitum“), ve výši xxxx,- Kč (slovy xxxx tisíc korun českých) (5% z ceny nemovitosti).
 2. Blokovací depozitum ve výši xxxx,- Kč se zavazuje zájemce uhradit na klientský depozitní bankovní účet společnosti RE/MAX InterCora vedený u ČSOB a.s., pobočka Plzeň,  č.ú. : 243770237 /0300, vs=03927 v termínu nejpozději do 28. 04. 2021. Tato dohoda nabývá účinnosti okamžikem uhrazení blokovacího depozita v plné výši na bankovní účet společnosti RE/MAX InterCora. Nebude-li blokovací depozitum uhrazeno zájemcem v plné výši na bankovní účet společnosti RE/MAX InterCora ve lhůtě do 28. 04. 2021, pak se smluvní strany dohodly, že se tato dohoda od počátku ruší.
 3. Uvedené blokovací depozitum bude, v případě uzavření kupní smlouvy, v plné výši započteno na kupní cenu nemovitosti uvedenou v článku II. této dohody.
 4. Za účelem zajištění vysokého stupně ochrany klientů byla v rámci systému RE/MAX přijata závazná pravidla pro úschovu a vypořádání kupní ceny. Na základě těchto pravidel jsou jednotlivé realitní kanceláře RE/MAX oprávněny přijímat blokovací depozita pouze do výše provize realitní kanceláře sjednané pro daný obchodní případ. Tyto peněžní prostředky musí být uloženy na bankovním účtu odlišném od provozního účtu realitní kanceláře RE/MAX. Veškeré ostatní peněžní prostředky klienta musí být uschovány a vypořádány prostřednictvím úschovy prováděné bankou nebo advokátní kanceláří, která se vůči franšízorovi smluvně zavázala dodržovat bezpečnostní podmínky úschov peněžních prostředků. Úschova peněžních prostředků u jiných subjektů je nepřípustná, ledaže klient po předchozím poučení trvá na realizaci úschovy kupní ceny u jiného subjektu a písemně potvrdí realitní kanceláři RE/MAX, že se rozhodl na svou odpovědnost nevyužít bezpečnou formu úschovy RE/MAX.

 

 

Článek IV

 1. Zájemce se zavazuje
 1. bez zbytečného odkladu po vyzvání společností RE/MAX InterCora uzavřít s prodávajícím v době účinnosti této dohody smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a nebo kupní smlouvu.
 2. bez zbytečného odkladu po vyzvání společností RE/MAX InterCora uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu, nejpozději v poslední den účinnosti této dohody dle článku V. odst. 1 této dohody,
 3. neuzavřít s prodávajícím kupní smlouvu nebo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy bez vědomí společnosti RE/MAX InterCora a jednat s prodávajícím o všech věcech týkajících se převodu uvedených nemovitostí jen prostřednictvím RE/MAX InterCora.
 4. Zájemce prohlašuje, že je schopen doplatit a doplatí kupní cenu za převod uvedených nemovitostí podlepodmínek uvedených v této dohodě. Zájemce zaplatí prodávajícímu kupní cenu za převod uvedených nemovitostí následujícím způsobem  v následujících lhůtách a za podmínek:
 1. Zájemce zaplatí prodávajícímu kupní cenu za převod uvedených nemovitostí následujícím způsobem

 a v následujících lhůtách:

 1. První část kupní ceny ve výši xxxx,- Kč bude uhrazena formou blokovacího depozita společnosti RE/MAX InterCora, a to na základě této dohody o složení blokovacího depozita – viz čl.III. bod
 2. Doplatek do celkové výše kupní ceny ve výši xxxx,- Kč kupující uhradí do 14 dní od uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena nejpozději 31. 05. 2021 a to do advokátní úschovy (dále též jen „Úschova“)   u advokátky  JUDr.Lenky Kamišové, LL. M., č. ev. ČAK 11337, se sídlem v Plzni, Veverkova 2707/1.

 

     Účastníci prohlašují, že s uvedeným způsobem úhrady kupní ceny souhlasí.

 

Článek V.

 

 1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu této dohody smluvními stranami do 31. 05. 2021
 2. V případě, že prodávající nepřistoupí za výše uvedených podmínek k podpisu kupní smlouvy nejpozději v poslední den účinnosti této dohody, pak je společnost RE/MAX InterCora povinna přijaté blokovací depozitum na požádání vrátit zpět zájemci, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od vyžádání.
 3. Pokud zájemce poruší některou povinnost stanovenou v ustanovení čl. IV. odst. 1. této dohody nebo zájemce poruší povinnost uvést v této dohodě pravdivé informace, je zájemce povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složeného blokovacího depozita dle této dohody. Prodávající a zájemce pro tento případ uzavírají tímto dohodu o započtení nároku prodávajícího na úhradu smluvní pokuty proti nároku zájemce na vrácení blokovacího depozita s tím, že oba nároky zanikají bez dalšího dnem následujícím po posledním dni lhůty platnosti této dohody, bez ohledu na splatnost obou nároků. Zájemce výslovně souhlasí s tím, aby společnost RE/MAX InterCora vyplatila prodávajícímu smluvní pokutu či její část ze složeného blokovacího depozita. Provize mezi prodávajícím a společností RE/MAX InterCora bude v takovém případě vypořádána v souladu se smlouvou o poskytování realitních služeb ze dne 13. 04. 2021
 4. V případě, že nedojde k uzavření kupní smlouvy ani smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a prodávající oznámí společnosti RE/MAX InterCora do 5 pracovních dnů ode dne skončení platnosti této dohody, že prodávajícímu vznikl vůči zájemci nárok na smluvní pokutu podle ustanovení čl. V. odst. 3. této dohody, společnost RE/MAX InterCora převede částku ve výši smluvní pokuty poníženou o výši sjednané provize společnosti RE/MAX InterCora prodávajícímu. Nebude-li v uvedené lhůtě oznámení prodávajícím učiněno, vrátí společnost RE/MAX InterCora blokovací depozitum zájemci. Společnost RE/MAX InterCora není povinna posuzovat pravdivost či správnost oznámení prodávajícího. Právo prodávajícího a zájemce uplatnit vzájemné nároky tím není dotčeno. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pro případ, kdy prodávajícímu vznikne v souladu s čl. V odst. 3. a 4. této dohody nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši složeného blokovacího depozita a zároveň zájemce bude požadovat vrácení složeného blokovacího depozita v souladu s čl. V. odst. 2. této dohody, má ustanovení čl. V odst. 3. a 4. této dohody přednost před ustanovením čl. V. odst. 2. této dohody a smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že pro tento případ bude společnost RE/MAX InterCora postupovat výhradně podle čl. V. odst. 3. a 4. této dohody.
 5. Zájemce a prodávající v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí s tím, aby společnost RE/MAX InterCora zpracovávala, dále poskytovala třetím osobám a archivovala jeho osobní údaje, v rozsahu nezbytném pro plnění této dohody. Zájemce a prodávající dále prohlašují, že tato dohoda nebyla uzavřena v podnikatelských prostorech společnosti RE/MAX InterCora.

 

Článek VI.

 

 1. Tuto dohodu lze upravovat a měnit jen písemnou formou za výslovného souhlasu všech stran stvrzeného jejich podpisy.
 2. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti stanovené v této dohodě, ale i právní otázky neupravené touto dohodou se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 3. Tato dohoda má tři vyhotovení, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.
 4. Účastníci této dohody po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 

V Klatovech dne 26. 04. 2021

 

................................                   ................................                        ................................ 

  RE/MAX InterCora                        zájemce                                            prodávající

     Miloš Toman

Časté dotazy

1. Byl zpracován na nemovitost odhad pro banku?

Na nemovitost nebyl zpracován odhad pro úvěrujíci banku

2. Jak vysoký bude příspěvek na ČOV od obce Dlažov?

Příspěvěk obce na vybudování ČOV není zatím stanovem.

3. Bylo zpracován rozbor vody ze studny?

Ne, rozbor vody ze studny nebyl dosud dělán.

4. V jakém stavu bude nemovitost předána kupujícímu?

Pokud nebude jinak dohodnuto nemovitost bude vyklizená.

 

Popis aukce

Miloš Toman

Klientům mohu nabídnout záruku jistoty a kvality poskytovaných služeb, přátelské a spolehlivé jednání či kompletní servis od prvního do posledního vzájemného setkání, např. stanovení reálné prodejní ceny, prohlídky nemovitosti, převod nemovitosti na nového majitele, daňové povinnosti atd.


Miloš Toman

Kontaktní formulář

Stáhnout PDF